Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO ze dne 27. 7. 2011

USNESENÍ

Ze zasedání zastupitelstva obce Bojiště, konaného 27.7. 2011

v 19.30 hod. v budově obecního úřadu

Zastupitelstvo obce schvaluje:

  1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Navržený program
  3. Rozpočtové změny 6/11
  4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce na věcné břemeno k.ú.Bojiště parc.číslo 146,147.
  5. Návrh na odkoupení pozemku k.ú. Bojiště parc.číslo 150/3 ostatní plocha, 70/25 orná půda.Prodávající: p.O.Starostová, p. J.Sukdolák, p. L.Sokdolák za dohodnutou cenu 1Kč/ m2.
  6. Nový jednací řád zastupitelstva obce Bojiště podle § 96 zákona č.128/2000 Sb o obcích ve znění pozdějších předpisů.
  7. Návrh firmy STAX o ozdravení lípy u hřbitova, jedná se o odkrytí části asfaltové cesty, ošetření kořenů a zakrytí zeminou a štěrkopískem za dohodnutou cenu 16 000 Kč + DPH 20 %.

Bere na vědomí :

- informace o průběhu dětského dne

- setkání starostů na zasedání mikroregionu Ledečsko konané na Horních Pasekách dne 13.6.2011

- upozornění pro občany pro případy volného pobíhání domácího zvířectva po veřejném prostranství

- vydržení pozemku parc.č. 147 v k.ú. Bojiště manželé Hájkovi

- oprava vodojemu ( únik vody z vodojemu)

- bude provedena oprava této havárie a dále se bude řešit oprava zdi, která si vyžádá vyšší finanční částku

- informace ohledně kontroly z MV

- brigádnická pomoc na místním kostele

- informace ohledně prací na údržbě zeleně a úklidových pracích

- informace ohledně nesvéprávné p. Kopelentové

- oprava silnice, vysekávání příkopů

- uhrazeny práce – Veliká, oplocení, oprava OÚ – okna

Pověřuje:

- p.starostu dořešením odkoupení pozemku v k.ú. Bojiště

- p.starostu projednáním záležitosti o vydržení pozemku v k.ú.Bojiště s nezávislím právníkem

V Bojišti dne 27. 7. 2011 Jan Cihlář – starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu