Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO ze dne 22. 12. 2011

Usnesení č. 10/2011 ze zasedání Obecního zastupitelstva obce BOJIŠTĚ konaného dne 22. 12. 2011 od 19 hod.

Přítomni: J. Cihlář, M. Urbanová, M. Roček, O. Holý, St. Čech

Omluveni: M. Kluch

Zapisovatel: M. Sekotová

Ověřovatelé: St. Čech, V. Švanda

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2/ Navržený program zasedání

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání

5/ Příkaz k provedení inventarizace majetku Obce Bojiště. Zastupitelstvo obce podle ustanovení § 84, odst. 2, písm. b) zákona o obcích tento inventarizační příkaz schvaluje. Inventarizační komise je tvořena 3 členy: Václav Švanda – předseda komise, členové – M. Ročková, Fr. Kluch.

Programové vybavení na evidenci majetku a pozemků.

6/ Rozpočtové změny za 12. období 2011.

7/ ZO schválilo rozpočtové provizorium na leden až únor roku 2012 ve výši do 20% skutečných výdajů dosažených v roce 2012. Nové investiční akce nebudou po dobu rozpočtového provizoria zahajovány.

Platnost rozpočtového provizoria skončí schválením rozpočtu obce na rok 2012. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaje rozpočtu po jeho schválení.

Bere na vědomí:

Stav na bankovním účtu

Zprávu z jednání na mikroregionu Ledečsko

Informace o výběru dodavatele na zhotovení obecních symbolů

Informace ohledně opravy obecního rozhlasu

Pověřuje:

Starostu výběrem dodavatele na zhotovení obecních symbolů (vlajka, znak).

Pověřuje starostu a místostarostku p. M. Urbanovou převzetím dekretu o udělení obecních symbolů v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Starostu zajištěním rekonstrukce obecního rozhlasu.

V Bojišti dne: 22. 12. 2011

Jan Cihlář – starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu