Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO ze dne 16.4.2015

Usnesení č. 3/2015 ZO B o j i š t ě konané dne 16.4.2015 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová, K. Cudlínová, J. Peca, P. Vavřička

Ověřovatelé: J. Peca, P. Vavřička

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

5/ OZV č.1/2015

7/ Závěrečný účet obce s výhradou a účetní závěrku za r. 2014

8/ Prodej pozemků v k.ú. Veliká

9/ Strategie komunitně vedeného místního rozvoje územní Místní akční skupiny Královské stezky na období 2014-2020

10/ Koupi vozidla pro SDH

11/ Rozpočtové změny č. 1

Zastupitelstvo bere na vědomí:

3/ Informace o splnění úkolů z minulého zasedání

4/ Informace za zasedání mikroregiónu Ledečsko

6/Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za r. 2014

12/Diskusi a různé

V Bojišti dne: 16.4.2015 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu