Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení ZO 2/2022

Usnesení č. 2/2022 ZO B o j i š t ě konané dne 16.3.2022


v budově obecního úřadu od 18.00 hodPřítomni: J. Cihlář, M. Urbanová , O. Holý, M. Roček , R. Krátký , P. Vavřička


Omluven: F. Kluch,


Zapisovatel: M. Urbanová


Ověřovatel: R. Krátký, M. Roček


Zastupitelstvo schvaluje:


1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2/ Schválení navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání Z O

4/ Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti s ČEZ

5/ Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene VO Mstislavice

6/ Inventarizační zprávu za rok 2021

7/ Prodej části pozemku v k.ú. Veliká dle geometrického plánu

- Finanční příspěvek na opravu střechy místního kostelaZastupitelstvo bere na vědomí:


7/ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2021

8/ opravu hřbitovní zdi oplechování – poškozené vichřicí

- podání žádosti o dotaci na ÚP

- výsledky kontroly dotací z ÚP

- dokončení a povolení užívání stavby- sklad techniky

- Platba místních poplatků – splatných dle OZV do 31.3.2022

- Podání žádosti na kraj Vysočina o dotaci z programu POV – oprava střechy KD

9/ Vzorky vody

- Kultura

- akce ,,Čistá Vysočina“

V Bojišti 16.3.2022 starosta obce Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu