Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.9/2017

Usnesení č. 9/2017 ZO B o j i š t ě konané dne 22.11.2017 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, O. Holý, M. Urbanová, P. Vavřička, M. Roček, K. Cudlínová J. Peca,

Ověřovatelé: O. Holý, M. Roček

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva

5/ Smlouvu v plném znění s úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva pozemek p.č. 86/3 v k.ú. Bojiště

6/ - Plán inventur za rok 2017 , inventurní komisi

7/ Obecně závaznou vyhlášku č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďován sběru,

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

8/ Smlouvu s ing. Bártlem – poradenské služby při získání dotace z programu IROP ,, Výstavba chodníku

v obci Bojiště,,

Vánoční balíčky pro seniory od 70 let, mikulášská nadílka pro děti

Zastupitelstvo bere na vědomí:

4/ - Informace z jednání mikroregionu Ledečsko

8/ - Obecní a organizační záležitosti

. Schválení dotace MV GŘ –HZS a kraje Vysočina v dotačním programu Dotace pro JSDH obcí pořízení nového DA pro jednotky SDH obcí

- Seznámení se zprávou z dílčího přezkoumání hospodaření obce

- Rozpočtové opatření č.9.10.12

- Informaci o postupujících pracích na vrtu č. 2

- Besedu se seniory

- Zimní údržbu místních komunikací

- Stav na bankovních účtech

- Diskuzi a připomínky

V Bojišti dne: 22.11.2017 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu