Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.6/2017

Usnesení č. 6/2017 ZO B o j i š t ě konané dne 25.7.2017 v budově obecního úřadu od 19.30 hod

Přítomni: J. Cihlář, O Holý, M. Urbanová, P. Vavřička, M. Roček

Omluven: J. Peca, K. Cudlínová

Ověřovatelé: M. Urbanová, M. Roček

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva

4/ Navrhovaný paušální příspěvek na pokrytí nákladů pečovatelské služby města Ledeč n.S.

5/ Úvěr na financování stavby dešťové kanalizace a chodníku v obci Bojiště.

Úvěr poskytne Komerční banka a.s. se sídlem na Příkopě 33, č.p. 969, Praha1, PSČ 114 07

6/ Účast na dražbě st.14 v k.ú Bojiště

Zastupitelstvo bere na vědomí:

6/ - Informace o pracích na výstavbě dešťové kanalizace a chodníků

- Vyjádření se k objízdné trase v rámci rekonstrukce silnice III/34742

- Příprava opravy vozovky III/34742 průtah obcí

- Vrt č.2 - Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze státního fondu životního prostředí

- Příprava stavby místo pasivního odpočinku

7/ - Informace ohledně stavebních prací v obci

- Informace z jednání k zahájení stavby – oprava silnice č. III/34742

- VPP – postup prací

- Zhodnocení dětského dne

- Čerpání rozpočtu za I. pololetí 2017

- Stav na bankovních účtech

V Bojišti dne: 25.7.2017 starosta obce
Zodpovídá: Správce Webu