Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.5/2017

Usnesení č. 5/2017 ZO B o j i š t ě konané dne 15.6.2017 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, O Holý, M. Urbanová, P. Vavřička, M. Roček, K. Cudlínová

Omluven: J. Peca

Ověřovatelé: P. Vavřička, O. Holý

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

3/ Zhodnocení splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva

4/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016

5/ Závěrečný účet obce za r. 2016 bez výhrad

6/ Účetní závěrku za r. 2016

7/ Rozpočtové opatření č. 5

Zastupitelstvo bere na vědomí:

7/ - Rozpočtové opatření č.1-4

- Informace ohledně stavebních prací v obci

- Informace ke stavbě chodníků

- Informace z jednání k zahájení stavby – oprava silnice č. III/34742

- Jednání se sociálním odborem ve Světlé n.S. ohledně rodiny Zemanových

- Informace ohledně kontroly na OSSZ

- VPP – postup prací

- Dětský den – projednání programu, zajištění občerstvení a obsluhy

- Sečení příkopů

V Bojišti dne: 15.6.2017 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu