Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Usnesení č.5/2016

Usnesení č. 5/2016 ZO B o j i š t ě konané dne 2.6.2016 v budově obecního úřadu od 19.00 hod

Přítomni: J. Cihlář, M. Roček, M. Urbanová, K. Cudlínová, J. Peca, P. Vavřička

Ověřovatelé: M. Urbanová, M. Roček

Zapisovatel: M. Sekotová

Zastupitelstvo schvaluje:

1/ Zapisovatele a ověřovatele zápisu jednání

2/ Jednání dle navrženého programu

5/ Závěrečný účet obce bez výhrad

6/ Účetní závěrku za r. 2015

8/ Smlouvu s firmou ENVIREX o provedení vrtných prací

Smlouvu s firmou STARNET s.r.o.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

3/ Informace o splnění úkolů z minulého zasedání

4/ Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za r. 2015

7/ Zprávu o kontrole krizového řízení - HZS

8/ Zápis finančního a kontrolního výboru

Oznámení o návrhu změny a úpravy územního plánu

Opravu hasičské zbrojnice

Výsledky rozboru pitné vody

Přiznání dotace z programu MZE

9/ Průběh veřejných prací

Přípravu dětského dne

Revize kotlů pro občany

Informace o přívalových deštích – Veliká

Stav na bankovním účtu

Pověřuje starostu:

9/ vypracováním vyúčtování a žádosti o dotace – ošetření památné lípy.

V Bojišti dne: 2.6.2016 starosta obce

Zodpovídá: Správce Webu