Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - pozvánka na zasedání ZO

POZVÁNKA

na

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOJIŠTĚ

které se koná

16.4.2015 od 19. 00 hodin

v místnosti obecního úřadu

Program :

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu z jednání

2. Schválení navrženého programu

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce

4. Zpráva z jednání mikroregionu Ledečsko

5. Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bojiště.

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2014

7. Závěrečný účet obce za rok 2014 a účetní závěrka za rok 2014

8. Prodej pozemku

9. Realizace strategie rozvoje území Místní akční skupiny Královská stezka o.p.s.

10. Projednání vozidla SDH

11. Organizační a obecní záležitosti

12. Různé – diskuse

13. Závěr

Vyvěšeno na úřední desku dne : 9.4.2015 Starosta obce – Jan Cihlář

Zodpovídá: Správce Webu