Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - OZV č.3/2011 - systém shromažďování a sběr odpadu

OBEC BOJIŠTĚ

Obecně závazná vyhláška

č. 3/2011,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bojiště

Zastupitelstvo obce Bojiště se na svém zasedání dne 31. 8. 2011 usnesením č.6/2011 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bojiště, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na:

a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,

b) objemný odpad,

c) nebezpečné složky komunálního odpadu,

d) směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c).

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto místech:

Bojiště, Malé Bojiště, Mstislavice, Veliká na veřejném prostranství

3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a) sklo bílé a barevné, barva bílá a zelená,

b) plasty, PET lahve, barva žlutá.

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně svozovou firmou a jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených, nebo přímo do sběrného vozu. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase.

2) Nebezpečné složky komunálního odpadu lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Ledči nad Sáz .Pivovarská ul.

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).

2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován svozovou firmou dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány např. místním rozhlasem

3) Objemný odpad lze také odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Ledči nad Sázavou, Pivovarská ul.

Čl. 6

Shromažďování směsného odpadu

1) Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou

a) typizované sběrné nádoby popelnice určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou společná pro více uživatelů, nebo individuelní.

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

Čl. 8

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se ruší vyhláška obce Bojiště č.1/2001, kterou se stanoví systém, ze dne 11. 12. 2001

Čl. 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Marie Urbanová Jan Cihlář

místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 1.9.2011

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 16.9.20111) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Zodpovídá: Správce Webu