Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - OZV č.2/2011 - o místních poplatcích

OBEC BOJIŠTĚ

Obecně závazná vyhláška

č. 2/2011,

o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Bojiště se na svém zasedání dne 31. 8. 2011 usnesením č.5/2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec Bojiště zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a) poplatek ze psů,

b) poplatek za užívání veřejného prostranství,

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Bojiště.[2]

(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]

(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 16 této vyhlášky.

Čl. 5

Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele. V případě ztráty nebo odcizení známky, po jejím nahlášení, vydá správce poplatku známku jinou.

Čl. 6

Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a) za prvního psa ..........................................................................................70 Kč,

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele .......................................100 Kč.

Čl. 7

Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31 března příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 30. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 8

Osvobození a úlevy

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[5].

ČÁST III.

poplatek za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 9

Předmět poplatku, poplatník

(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[6]

(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[7]

Čl. 10

Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1. Tato přílohy tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 11

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 12

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 10 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dnů je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 16 této vyhlášky.

(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 13

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb ...................... 5 Kč,

b) za umístnění zařízení sloužících pro poskytování prodeje...................... 10 Kč,

c) za umístění reklamního zařízení ............................................................ 10 Kč,

d) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ................... 10 Kč,

e) za umístění zařízení cirkusů ................................................................... 10 Kč,

f) za umístnění skládek ………………………………………………………. 1 Kč,

g) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce 5 Kč,

Zodpovídá: Správce Webu