Bojiště - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - OZV č. 5/2011 - Požární řád obce

OBEC BOJIŠTĚ

Obecně závazná vyhláška

č. 5/2011,

kterou se vydává

Požární řád obce

Zastupitelstvo obce Bojiště se na svém jednání dne 31. 8. 2011 usnesením č.7/2011 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává:

Požární řád obce

čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška obce Bojiště upravuje organizaci a zásady požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

čl. 2

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH) obce podle čl. 5 této vyhlášky.

(2) K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 zastupitelstvo obce Bojiště :

a) ukládá starostovi obce předkládat zastupitelstvu obce informace o stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x ročně a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce,

b) pověřuje kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu určené zastupitele obecního úřadu. Konkrétní určení osob/osoby a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce.

čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí

vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

(1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru se dle místních podmínek považují[1]:

a) akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob např. kulturní akce – plesy a zábavy, sportovní podniky, nebo společenské, zábavné, politické akce a shromáždění,

b) akce, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika, například pyrotechnické efekty, ohňostroje, atd.[2]

(2) Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje[3]:

a) sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků včetně jejich posklizňové úpravy a skladování, které začíná dnem 1. 6. a končí dnem 30. 9. kalendářního roku,

b) vegetační obnovy spojené se spalováním hořlavých látek, požárně nebezpečných činností v lesích – zejména pálení klestu na lesních pozemcích, slámy na polích, suchého rákosu, rozdělávání ohňů v přírodě a pálení odpadu, prořez stromů apod.,

c) období déletrvajícího sucha.

čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

(1) Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce Bojiště je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru tak jak je uvedeno v článku 7.

(2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce Bojiště je zabezpečena jednotkami požární ochrany:

a) jednotou SDH obce Bojiště, kategorie JPO V.,

b) jednotkou HZS kraje Vysočina, stanicí Ledeč nad Sázavou, kategorie JPO I.,

c) jednotou SDH obce Ledeč nad Sázavou, kategorie JPO III/1.,

d) jednotou SDH obce Kožlí, kategorie JPO III/1.

čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie, početní stavy a vybavení

(1) Obec Bojiště zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 1 a jsou nedílnou součástí požárního řádu obce Bojiště.

(2) Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejdříve dostaví do požární zbrojnice v místě dislokace jednotky nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti.

(1) Obec Bojiště stanovuje zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístněním a vybavením umožnit účinný požární zásah viz příloha č. 2.

(2) Obec Bojiště zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce a místních částí s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany uvedeným v čl. 5 a jednotce Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, územní odbor Havlíčkův Brod

(3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použivatelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použivatelnost zdrojů vody.

(4) Vlastník pozemku či příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatel) nevykonává- li svá práva vůči pozemku či komunikaci sám.

čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich značení

(1) Obec Bojiště zřizuje ohlašovny požárů, které jsou označeny trvale tabulkou „Zde hlaste požár“. Místa kde je možno ohlásit požár jsou trvale vyvěšeny na úřední desce obecního úřadu. V příloze č. 3 je uveden seznam ohlašoven požáru v obci a jeho místních částech.

(2) Dále jsou zřízena další místa pro ohlášení požárů. Jsou jimi veškeré telefonní automaty v obci, místních částech obce.

(3) Ohlašovna požáru vede dokumentaci, ve které je uvedeno:

a) jakou mimořádnou událost - požár, živelnou pohromu se jedná, kde k této události došlo, případně jaký je rozsah této události a kdo tuto událost a kdy ohlásil,

b) mimořádná událost se ohlašuje na operační středisko HZS kraje Vysočina na telefonní číslo 150 nebo 112.

čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu v obci Bojiště se provádí:

a) signálem „ POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty,( 25 sekund tón- 10 sekund pauza-25 sekund tón)

b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení poplachu se požární poplach vyhlašuje ruční sirénou, , hlasitým zvoláním „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“, místním rozhlasem, zvoněním zvonů na místním kostele a kapličkách v osadách.

čl. 9

Síly a prostředky

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu HZS kraje Vysočina pro obec Bojiště je uvedeny v článku č. 4.

čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Marie Urbanová, místostarostka Jan Cihlář, starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.9.2011

Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha č. 1 k OZV č. 5/2011, požární řád.

Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Bojiště.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bojiště.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bojiště - kategorie JPO V.

Dislokace - Hasičská zbrojnice

Počet členů 10

Požární technika a věcné prostředky PO

Cisternová automobilová stříkačka CAS 25 - 706 RTHP

Požární automobil ROBUR LO 2 501 KF

Přenosná požární stříkačka PPS 12 1 ks

Přenosná požární stříkačka PPS 8 1 ks

Plovoucí čerpadlo Niagara 1 GXV160 1 ks

Benzinové vodní čerpadlo BWP 80 1 ks

Motorová pila OM 941 CX 1 ks

Elektrocentrála ESE 406 1 ks

Osvětlovací reflektory 2 ks

Kompletní zásahový oblek 9 ks

Zásahová obuv 14 ks

Ochranné přilby 14 ks

Opasky 14 ks

Hasičský žebřík 1 ks

Příloha č. 2 k OZV č. 5/2011, požární řád

Seznam vodních zdrojů na území obce Bojiště

Umělé - hydrantová síť veřejného vodovodu pro doplnění cisteren

Přírodní vodní zdroje- rybník Mstislavice u Vomastků

rybník Mstislavice Hybštův

Příloha č. 3 k OZV č. 5/2011, požární řád

Seznam ohlašoven požáru v obci a jeho místních částech:

Obecní úřad Bojiště , tel 569726414

VTS Bojiště 22 Med Josef Bojiště , tel. 569 726 520

VTS Mstislavice 6 Kluch František, tel. 569 726 427

VTS Veliká 17 Urbanová Marie , tel. 569 726 596

Cihlář Jan mob. 724 201 230

Hlášení požáru je možno dále zajistit přímo na telefonní číslo ,, 150 ‘‘ ,,112“[1] Nařízení kraje Vysočina č. 2/2004, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

[2] Vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

[3] § 2 odst. 1 Nařízení kraje Vysočina č. 7/2007, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.

Zodpovídá: Správce Webu